Privacybeleid

Privacy Policy

Fill You In hecht grote waarde aan jouw recht op privacy. Dagelijks verwerken we grote hoeveelheden persoonlijke data. We respecteren de privacy van de betrokkenen. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe wij de persoonsgegevens behandelen van medewerkers, uitzendkrachten, kandidaten, relaties en bezoekers van de website.

Kandidaten en Uitzendkrachten

Fill You In is een uitzender en detacheerder en verwerkt daarbij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Wij als arbeidsbemiddelaar verbinden onze kandidaten en flexkrachten met onze relaties. Om ons werk (goed) uit te kunnen voeren, hebben we persoonsgegevens nodig. Als jij je inschrijft bij Fill You In als medewerker, verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en leeftijd
 • Geslacht
 • Curriculum vitae met opleidingen, werkervaring, referenties en pasfoto (op vrijwillige basis).

Ter bevordering van de arbeidsbemiddeling kunnen wij jouw cv-gegevens delen met potentiële opdrachtgevers.

 

Als je in dienst treedt bij Fill You In verwerken wij daarnaast de volgende gegevens:

 • BSN
 • Nationaliteit
 • ID–bewijs
 • Werkvergunning
 • Gegevens inzake salarisadministratie zoals een bankrekeningnummer
 • Gegevens inzake verzuimadministratie

Deze gegevens hebben wij nodig om jouw identiteit te checken en om op een later moment je salaris uit te kunnen keren.

 

Iedereen kan wel eens ziek worden. Als dat het geval is, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Als je verblijft op een ander adres, noteren wij het telefoonnummer van het verpleegadres
 • De vermoedelijke duur van verzuim
 • Gegevens inzake de ziekte als deze in directe relatie staat tot een arbeidsongeval
 • Gegevens inzake het verzuim als deze veroorzaakt is door een verkeersongeval

De aard en oorzaak van het verzuim noteren en verwerken wij niet. Daarnaast komen afspraken met artsen of therapeuten niet in ons systeem en deze worden niet verwerkt.

Zakelijke relaties 

Fill You In verwerkt een aantal persoonsgegevens van betrokkenen voor de uitvoer van de opdrachtovereenkomst. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt informatie te verstrekken omtrent onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze relaties: naam en contactgegevens.

Marketing 

Fill You In zal middels een zogeheten opt-in jouw toestemming vragen voordat jouw gegevens worden gebruikt door onze marketingafdeling voor onze e-maillijsten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, zullen wij jouw aanmelding als vrijwillig en correct beschouwen. Uitschrijven is op ieder moment mogelijk middels de afmeld optie in de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen 

Fill You In bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de op ons van toepassing zijnde wetten en reglementen. Hieronder lichten we het graag toe. Als je stopt om voor Charlie te werken, verwijderen wij uiterlijk 2 jaar na jouw laatste werkdag jouw persoonsgegevens. Dit zijn onder andere jouw contactgegevens. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals:

 • Administratieve stukken bewaren wij maximaal 7 jaar. Dan moet je denken aan salarisadministratie, uitzendovereenkomst en, als het van toepassing is, pensioenverplichtingen. Dit is de zogeheten fiscale bewaarplicht.
 • Verzoeken tot loonheffingskorting, NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en afschriften die nodig zijn om de identiteit te controleren, bewaren wij tenminste 5 jaar. Dit is gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd.
 • Bij klachten of claims bewaren wij alleen noodzakelijke gegevens tot er een definitieve afhandeling is of tot de claim is verjaard

Beveiliging Technische en organisatorische maatregelen

Medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons worden toevertrouwt. Zij zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsbeding en bedrijfspolicy inzake IT-veiligheid. Daarbij mogen alleen geautoriseerde medewerkers je gegevens inzien en verwerken indien zij die gegevens nodig hebben in de uitoefening van hun functie.

Technisch 

Fill You In heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijziging, inzage en verwijdering van persoonsgegevens

Na jouw inschrijving, als je werkt voor Fill You In of gewerkt hebt voor Fill You In, heb je recht om te zien welke gegevens beschikbaar zijn. Jij hebt als betrokkene het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van jouw persoonsgegevens, overeenkomend met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Onder het kopje ‘bewaartermijnen’ zie je hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.Als jij gebruik wilt maken van deze rechten of als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via: jobs@fillyou.in.

Wijzigingen in het Privacy Statement 

De regelgeving omtrent privacy is onderhevig aan verandering waardoor ons privacy beleid mogelijk verandert. Fill You In behoudt zich dan ook het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Fill You In adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.